Міністерство охорони здоров'я України
управління охорони здоров'я
Рівненської облдержадміністрації

Події

ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕНЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

для проведення “Інформаційної кампанії (телебачення,радіо,(консультаційні послуги – відбір компанії (юридичної особи) газети),популяризація веб-сайту та гарячої лінії в ЗМІ” (пакет закупівель CQ № 8.3.4)

 

Invitation for Bids

            The Government of Ukraine received a loan No.8475-UA from the World Bank for funding the project Serving People, Improving Health. A part of the funding shall be allocated for making payments under the Contracts for Procurement of 18 (eighteen) class B road ambulances for CRHs and CTHs (package № 8.2.2). Bidding will be conducted pursuant to the World Bank rules and procedures.

 

Запрошення до участі у торгах

            Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку Позику «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»,  №8475-UAта має намір використати частку коштів для здійснення платежів за договорами на  закупівлю 18 (вісімнадцяти) автомобілів швидкої медичної допомоги класу B для ЦРЛ та ЦМЛ (пакет № 8.2.2). Торги буде проведено згідно з правилами та процедурами Світового Банку. 

ООН про права дитини

Конвенція про права дитини

( Конвенцію ратифіковано Постановою ВР 
N 789-XII ( 789-12 ) від 27.02.91 )
( Додатково див. Резолюцію ( 995_b10 ) від 21.12.95 )
( Додатково див. Факультативний протокол ( 995_b09 )
від 01.01.2000 )
Статус Конвенції див.( 995_j24 )

Дата підписання Україною: 21 лютого 1990 р. Набуття чинності для України: 27 вересня 1991 р.

Преамбула
Держави-учасниці цієї Конвенції, вважаючи, що згідно з принципами, проголошеними в Статуті
Організації Об'єднаних Націй, визнання властивої гідності, рівних
і невід'ємних прав усіх членів суспільства є основою забезпечення
свободи, справедливості і миру на землі, беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в
Статуті свою віру в основні права людини, в гідність і цінність
людської особи та сповнені рішучості сприяти соціальному
прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі, визнаючи, що Організація Об'єднаних Націй у Загальній
декларації прав людини та в Міжнародних пактах про права людини
проголосила і погодилась з тим, що кожна людина має володіти всіма
зазначеними у них правами і свободами без якої б то не було
різниці за такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать, релігія,
політичні або інші переконання, національне або соціальне
походження, майновий стан, народження або інші обставини, нагадуючи, що Організація Об'єднаних Націй в Загальній
декларації прав людини проголосила, що діти мають право на
особливе піклування і допомогу, впевнені в тому, що сім'ї як основному осередку суспільства і
природному середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів
і особливо дітей мають бути надані необхідні захист і сприяння, з
тим щоб вона могла повністю покласти на себе зобов'язання в рамках
суспільства, визнаючи, що дитині для повного і гармонійного розвитку її
особи необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя,
любові і розуміння, вважаючи, що дитина має бути повністю підготовлена до
самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів,
проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй, і особливо в
дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності і
солідарності, беручи до уваги, що необхідність у такому особливому захисті
дитини була передбачена в Женевській декларації прав дитини 1924
року і Декларації прав дитини, прийнятій Генеральною Асамблеєю 20
листопада 1959 року, та визнана в Загальній декларації прав
людини, в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права
(зокрема, в статтях 23 і 24), в Міжнародному пакті про економічні,
соціальні і культурні права (зокрема, в статті 10), а також у
статутах і відповідних документах спеціалізованих установ і
міжнародних організацій, що займаються питаннями благополуччя
дітей, беручи до уваги, що, як зазначено в Декларації прав дитини,
"дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує
спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий
захист як до, так і після народження", посилаючись на положення Декларації про соціальні і правові
принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при
передачі дітей на виховання та їх всиновленні, на національному і
міжнародних рівнях, Мінімальних стандартних правил Організації
Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо
неповнолітніх ("Пекінські правила") та Декларації про захист жінок
і дітей в надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів, визнаючи, що в усіх країнах світу є діти, які живуть у
виключно тяжких умовах, і що такі діти потребують особливої уваги, враховуючи належним чином важливість традицій і культурних
цінностей кожного народу для захисту і гармонійного розвитку
дитини, визнаючи важливість міжнародного співробітництва для
поліпшення умов життя дітей в кожній країні, зокрема в країнах, що
розвиваються, погодились про нижченаведене:
Повний текст
© 2004-2017 обласне управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації